REAL USER – Người dùng thật

  • Kích hoạt bởi số điện thoại cá nhân.
  • Xác định được người dùng với độ tuổi, giới tính, địa điểm cụ thể.
  • Đo lường cụ thể số lượng người dùng tiếp nhận thông tin.

REAL USER – Người dùng thật

REAL LOCATION – Vị trí thật

REAL LOCATION – Vị trí thật

Công nghệ định vị địa điểm theo thời gian thực, xác định chính xác vị trí người dùng khi người dùng cho phép.

REAL INTERACTION - Tương tác thật

  • Trực tiếp tương tác qua tin nhắn đa phương tiện, game, trang cá nhân.
  • Biết được chính xác trạng thái các tương tác.

REAL INTERACTION - Tương tác thật

REAL TIME – Thời gian thật

REAL TIME – Thời gian thật

  • Tương tác với người dùng mọi thời điểm, mọi khung giờ.
  • Tin nhắn được truyền tải tức thì đến người dùng.