Bắt đầu từ ngày 05/07/2016, đường dẫn vào trang quản lý Official Account sẽ chuyển đổi sang đường dẫn mới

(*) Các bạn vui lòng sử dụng đường dẫn mới cho lần đăng nhập sau